Oferta

Jak możemy pomóc?

Programowanie rozwoju

Oferujemy szeroki wachlarz działań związanych z programowaniem rozwoju, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym oraz krajowym. W ramach prac nad dokumentami strategicznymi i planistycznymi zapewniamy odpowiednie  przygotowanie całego procesu, doradztwo na każdym etapie tworzenia dokumentu, przeprowadzenie procesu komunikacji społecznej, w tym również kampanii informacyjno-promocyjnej.

Do naszych dotychczasowych realizacji należą między innymi strategie rozwoju, promocji, turystyki, rozwoju potencjału instytucjonalnego, rozwiązywania problemów społecznych i wiele innych. Każdorazowo przy opracowaniu dokumentu strategii korzystamy z różnorodnych narzędzi i metod badawczych. 

W naszej ofercie znajduje się również kompleksowe przeprowadzenie procesu rewitalizacji, na każdym etapie – od odpracowania dokumentu, przez jego wdrażanie z uwzględnieniem partycypacji społecznej i konsultacje społeczne, po monitorowanie osiąganych rezultatów. W ramach naszych działań prowadzimy różnego rodzaju działania mające na celu włączenie społeczne.  

Zajmujemy się także opracowywaniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, zarówno do programów rewitalizacji, jak i innych dokumentów. Tworzymy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz prowadzimy analizy na potrzeby projektowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego