Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez Utilę

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Utila Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631298 (dalej jako „Utila” albo „Administrator”). Utila jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): iod@utila.pl;

 • za pośrednictwem poczty: Utila Sp. z o.o., ul. Wąchocka 3 lok. 1, 03-934 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);

 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzamy, w zależności od rodzaju projektu, następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pracy, adres do korespondencji (również służbowej), adres poczty e-mail (również służbowej), numer telefonu (również służbowy);

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa lub od naszego klienta, z którym Państwo współpracujecie (bez względu na podstawę współpracy).

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia propozycji udziału w wydarzeniach organizowanych przez Utilę (konferencje, szkolenia, warsztaty, konsultacje społeczne, festyny, pikniki lub inne), organizacji takiego wydarzenia, wystawienia zaświadczenia udziału w wydarzeniu (jeżeli jest ono przewidziane).

W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Utili (art. 6(1)(f) RODO), który polega na zapewnieniu należytej organizacji wydarzenia.

6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Prawo usunięcia danych osobowych

 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;

 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;

 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Prawo sprzeciwu

 • gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.

 • podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania).

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia i/lub wystawienia przez Utilę potwierdzenia udziału w wydarzeniu.

9.SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą, bądź ich udostępnienie przez klienta są niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia wydarzenia przez Utilę, w tym wystawienia potwierdzenia udziału.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.