Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Utila Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631298 (dalej jako „Utila” albo „Administrator”). Utila jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): iod@utila.pl;

 • za pośrednictwem poczty: Utila Sp. z o.o., ul. Wąchocka 3 lok. 1, 03-934 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);

 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 221 § 1 Kodeksu pracy);

 • oraz inne dane osobowe (np. wizerunek utrwalony na fotografii, informacja o niepełnosprawności), o ile zostały przez Państwa podane. Nie macie Państwo takiego obowiązku, jednak przesłanie nam takich danych oznacza, że wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla celów rekrutacji.

Zgoda, która Państwo wyraziliście przesyłając wspomniane wyżej (inne) dane osobowe, może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Przetwarzanie tych danych do chwili wycofania zgody jest jednak zgodne z prawem.

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być nam przekazywane przez innych administratorów (np. portal pracuj.pl, jeżeli utworzyliście Państwo tam swoje konto z opcją udostępniania swojego profilu pracodawcom).

5. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

CEL

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe (wymienione w art. 22 § 1 Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Państwa kandydatury i ewentualnego zatrudnienia.

Państwa dane osobowe, których nie macie Państwo obowiązku podawania, przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Państwa kandydatury i ewentualnego zatrudnienia.

Państwa dane osobowe (wymienione w art. 22 § 1 Kodeksu pracy) przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko w przyszłości (przyszła rekrutacja albo gdy rekrutacja nie była ogłaszana, jednak przesłaliście nam Państwo swoje CV).

Podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO w zakresie w jakim kształtuję podstawę dla przetwarzania danych osobowych na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy o pracę.

Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO oraz art. 9(2)(a) RODO), przy czym może być ona wyrażona poprzez zwykłe przesłanie nam tych danych osobowych.

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłają wiadomość na adresy wskazane punkcie 2 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem.

Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO i art. 9(2)(a) RODO wyrażona poprzez zamieszczenie proponowanej przez nas deklaracji (oświadczenia zgody) w Państwa CV bądź zaznaczenia okienka wyboru (o ile zostanie zamieszczone przy ogłoszeniu o pracę).

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłają wiadomość na adresy wskazane punkcie 2 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem.

Dane osobowe osób, które nie zostały wybrane, nie są przechowywane lecz są usuwane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji i przesłaniu informacji o jej zakończeniu.

Do czasu, gdy cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przed zakończeniem rekrutacji bądź po zakończeniu rekrutacji, gdy nie zostaliście Państwo wybrani na stanowisko, o które się ubiegaliście.

Do czasu, gdy cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Prawo usunięcia danych osobowych

 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;

 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;

 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy). Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym biorącym udział w rekrutacji (portal pracuj.pl).

8. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu uczestniczenia w rekrutacji jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podacie Państwo danych osobowych (wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy) nie będzie Państwo mogli uczestniczyć w rekrutacji.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.