Aktualności

Co w trawie piszczy?

Czy działania rewitalizacyjne miały wpływ na rozwój województwa łódzkiego?

| autor:

Czy działania rewitalizacyjne miały wpływ na rozwój województwa łódzkiego?
Wraz z początkiem 2024 roku rozpoczynamy nowy projekt we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który będzie polegał na zbadaniu wpływu działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa.

Ewaluacja będzie obejmowała analizę dokumentów i osiągniętych wskaźników, badania wśród przedstawicieli instytucji zarządzającej, jednostek samorządu terytorialnego, obiektów turystycznych i kulturalnych, a także beneficjentów programów, odbiorców wsparcia i mieszkańców województwa. W ramach badania zastosowane zostaną różne metody badawcze, takie jak: desk research, indywidualne wywiady pogłębione, wywiady telefoniczne, ilościowe badania internetowe, badania PAPI oraz fokusy grupowe.

Ocena występowania zakładanych efektów interwencji dostarczy informacji o skuteczności wdrażanego wsparcia. Wiedza pochodząca z badania pozwoli wypracować rozwiązania w zakresie niezbędnych dostosowań służących lepszemu osiąganiu ostatecznych celów interwencji.