Aktualności

Co w trawie piszczy?

Koniec prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023 - 2030

| autor:

Koniec prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023 - 2030
Za nami kilkumiesięczne prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023 – 2030. Dokument został uchwalony pod koniec grudnia i jest wynikiem analiz ilościowych i jakościowych, opracowania diagnozy społeczno-gospodarczo-środowiskowej, przeprowadzenia serii warsztatów diagnostyczno-projekcyjnych, konsultacji społecznych i pracy eksperckiej.

Pierwszym etapem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na lata 2023-2030 było przeprowadzenie diagnozy, co dało nam możliwość jak najlepszego przygotowania dalszej, kluczowej części dokumentu. Zidentyfikowane potrzeby, które stanowią zasadniczą rolę w podsumowaniu diagnozy, przedstawiono w podziale na następujące obszary tematyczne: społeczeństwo, gospodarka oraz przestrzeń i środowisko. Do każdego z wymienionych obszarów dopisano kluczowe problemy i potrzeby, które rozpoznano na podstawie diagnozy. Do przeprowadzenia diagnozy posłużyliśmy się metodami badawczymi: analizy danych zastanych, analiz przestrzennych oraz ankiety internetowej (CAWI).

Dodatkową pomocą w wyznaczeniu kluczowych problemów i wyzwań, przed którymi stoi gmina, a także kierunków rozwoju była analiza SWOT. W celu opracowania tej części Strategii przeprowadziliśmy warsztaty z przedstawicielami Urzędu Gminy, lokalnych instytucji i organizacji oraz lokalnych liderów, podczas których uczestnicy wskazywali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla Gminy, a także formułowali kierunki przyszłych działań.

Uwzględniając wyklarowane problemy i wyzwania, opracowaliśmy do Strategii spójną wizję oraz misję, które mają sprostać największym wyzwaniom i problemom, przed którymi stoi gmina Kościelisko, a także cele strategiczne i operacyjne. Ponadto, opracowaliśmy również system zarządzania do realizacji Strategii, a także sposób monitorowania wdrażania założeń z dokumentu.

Strategia Rozwoju Gminy Kościelisko została uchwalona – praca w gminie o tak dużych walorach środowiskowych oraz wysokim kapitałem społecznym i potencjale rozwojowym to duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna przyjemność