Aktualności

Co w trawie piszczy?

EkoDzielnica w Chrzanowie

| autor:

EkoDzielnica w Chrzanowie
Zakończyliśmy nasze prace przy projekcie opracowania koncepcji rewitalizacji dla EkoDzielnicy w Chrzanowie, który realizowany był na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współpracy z Urzędem Miasta Chrzanów. Liderem projektu była firma Ernst & Young. Naszym zadaniem było przeprowadzenie analiz społecznych i opracowanie analizy interesariuszy oraz identyfikacja ich potrzeb i oczekiwań względem obszaru, a także opracowanie planu zaangażowania społecznego.

Projekt miał na celu opracowanie koncepcji dla obszaru wyznaczonego ulicami Kusocińskiego, Broniewskiego, Garncarską i 29 listopada, która zapewni, że: nowe funkcje będą odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców i użytkowników, zagospodarowanie obszaru zostanie wypracowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i zapewni podniesienie jakości życia mieszkańców, a sama transformacja obszaru zostanie przeprowadzona przy jak największym udziale lokalnej społeczności.

Naszą pracę zaczęliśmy od badań społecznych dotyczących postrzegania i oczekiwań mieszkańców względem obszaru, na podstawie których stworzyliśmy rekomendacje do wariantów zagospodarowania obszaru. Do badań mieszkańców i użytkowników wykorzystaliśmy takie metody badawcze jak: analiza danych zastanych, bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy (PAPI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI), wizje lokalne, geoankieta, punkty konsultacyjne i wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Przeprowadziliśmy również spotkania z młodzieżą tak, aby w działania włączyć również młodszych mieszkańców miasta.

Kolejnym etapem projektu było opracowanie analizy interesariuszy, w której zostały opisane oczekiwania oraz obawy związane z projektem zarówno mieszkańców i użytkowników, jak i przedsiębiorców działających na obszarze, a także instytucji kulturalnych, edukacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i nieformalnych grup społecznych. Ostatnim etapem projektu było opracowanie planu zaangażowania społecznego – dokumentu mającego na celu zaprojektowanie partycypacyjnego modelu współpracy ze społecznością lokalną kwartału EkoDzielnicy, ale też wszystkich użytkowników tej przestrzeni, a więc także mieszkańców całego Chrzanowa i przyszłych mieszkańców obszaru. Plan zaangażowania ma z jednej strony informować o koncepcji i włączać użytkowników w proces projektowania oraz realizacji, a z drugiej zapewnić aktywizację różnych grup społecznych, po to, aby kwartał był miejscem tętniącym życiem i bogatym w wydarzenia społeczne i kulturalne.