Aktualności

Co w trawie piszczy?

Za nami 1 etap tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy!

| autor:

Za nami 1 etap tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy!
Zakończyliśmy działania partycypacyjne w ramach 1 etapu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030.

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 roku zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg działań włączających lokalną społeczność. Zorganizowaliśmy zarówno spotkania otwarte, jak i wydarzenia dedykowane konkretnym grupom docelowym. Zastosowaliśmy zróżnicowane formy włączania społecznego i dopasowaliśmy je do etapów tworzenia dokumentu - określania wizji i celów oraz zbierania przedsięwzięć. Spotkania miały na celu rozeznanie się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców oraz użytkowników, poznanie potencjałów i wyzwań podobszarów rewitalizacji oraz wypracowania pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Na początku zorganizowaliśmy spotkanie otwierające prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji ms.t. Warszawy do 2030 roku połączone ze spotkaniem konsultacyjnym zmian w uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy. Odbyło się ono 29 sierpnia w  Muzeum Warszawskiej Pragi. Na tym etapie przeprowadziliśmy także 3 punkty konsultacyjne, po 1 na terenie każdej z trzech dzielnic objętych działaniami rewitalizacyjnymi (5-7 września).

Następnie, w ramach działań włączających lokalną społeczność zorganizowaliśmy spacery połączone z warsztatami tematycznymi (20-22 września). Przeprowadziliśmy łącznie 7 spacerów, po każdym podobszarze (łączony dla Szmulowizny i Starej Pragi) oraz 3 warsztaty – dla każdej dzielnicy. Spacery odbywały się równolegle, tak, aby osoby uczestniczące mogły później spotkać się na warsztatach poświęconych danej dzielnicy. Spacery prowadziły osoby aktywne lokalnie, nierzadko również angażujące się w działania rewitalizacyjne w ramach poprzednich programów rewitalizacyjnych. Podczas spacerów możliwe było poznanie efektów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2022 oraz rozeznanie w potencjałach i wyzwaniach, co stanowiło wstęp do pracy warsztatowej.  

Oprócz wydarzeń otwartych dla wszystkich grup społecznych, w celu uwzględnienia wszystkich zainteresowanych przeprowadziliśmy również spotkania dedykowane konkretnym grupom docelowym: warsztaty z elementami gry symulacyjnej dla młodzieży (10-12 października) oraz debaty dla seniorów (3-5 października).

Ponadto, podczas prowadzenia działań partycypacyjnych prowadzony był otwarty nabór na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, skierowany do podmiotów instytucjonalnych i partnerów zewnętrznych procesu rewitalizacji (m.in. organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, uczelni wyższych itp.). W celu złożenia karty przedsięwzięcia lub uzyskania pomocy w jej wypełnianiu zorganizowaliśmy 3 punkty konsultacyjne, po 1 w każdej dzielnicy (10-12 października).