Aktualności

Co w trawie piszczy?

Zbadamy wpływ polityki spójności 2014-2020

| autor:

Zbadamy wpływ polityki spójności 2014-2020
Na początku roku 2023 podjęliśmy współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedmiotem współpracy będzie badanie ewaluacyjne instrumentów polityki spójności na rzecz ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w latach 2014 -2020.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje kraj do podejmowania działań na rzecz ograniczenia zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. W perspektywie 2014 – 2020 przeznaczonych na ten cel zostało bardzo dużo środków, problem ubóstwa jest jednak nieustannie aktualny. W badanym okresie nastąpiła duża zmiana w polityce społecznej w Polsce – został wprowadzony rządowy program 500+ przyznający rodzinne świadczenia na dzieci. Z drugiej strony rozpoczęła się pandemia COVID-19, która miała znaczący wpływ na sytuację osób ubogich i zmarginalizowanych.

Naszym zadaniem jest zaprojektowanie i realizacja badania ewaluacyjnego instrumentów polityki spójności we wskazanej tematyce. Ewaluacja będzie obejmowała analizę dokumentów strategicznych, analizę osiągniętych wskaźników, badania wśród przedstawicieli instytucji zarządzających, beneficjentów programów a także wśród odbiorców wsparcia. Do badania zostaną użyte różnorodne techniki:  desk research, indywidualne wywiady pogłębione i wywiady grupowe, ilościowe badania internetowe, benchamrking a także metody kontrfaktyczne.

Na podstawie zebranych wyników zostaną wypracowane rekomendacje dla przyszłych działań na rzecz ograniczania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.