Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jaki kierunek rozwoju mieszkalnictwa w Tarnowie?

| autor:

Jaki kierunek rozwoju mieszkalnictwa w Tarnowie?
Zakończyliśmy prace nad Strategią Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 roku. Jest to dokument kierunkowy, wyznaczający kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej w celu podnoszenia jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych mieszkańców miasta.

Realizację Strategii rozpoczęliśmy od opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz aktualnego stanu mieszkalnictwa w Mieście, zarówno jeśli chodzi o gminne zasoby mieszkaniowe jak i mieszkania na rynku komercyjnym. Na tej podstawie określono potencjały oraz zagrożenia, które posłużyły do określenia wizji oraz kierunków i celów rozwoju mieszkalnictwa w Tarnowie. W ramach prac nad Strategią przeprowadziliśmy analizę danych zastanych, bazując na danych pozyskanych z różnorodnych źródeł – na ich podstawie dokonaliśmy analizy dostępności mieszkaniowej oraz szacunkowe wyznaczenie zapotrzebowania mieszkaniowego. Ponadto przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców, warsztaty diagnostyczne, warsztaty projekcyjne oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami podmiotów odpowiadających na potrzeby mieszkaniowe.

Realizacja wizji rozwoju mieszkalnictwa w Tarnowie opiera się na 5. celach strategicznych, spójnych z Krajową Polityką Miejską. Każdy cel strategiczny posiada ponadto kilka celów operacyjnych oraz kierunków działań. Dodatkowo, przygotowaliśmy programy, czyli tematycznie zebrane propozycje komplementarnych działań i przedsięwzięć, które mogą pomóc w realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r.

Projekt był realizowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach projektu „Tarnów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.