Aktualności

Co w trawie piszczy?

Powróciliśmy do Małopolski liczyć rowerzystów!

| autor:

Powróciliśmy do Małopolski liczyć rowerzystów!
Zdjęcie 1. Punkt pomiarowy na ulicy Waksmundzkiej w Nowym Targu
W tym roku ponownie realizowaliśmy badanie ewaluacyjne dot. natężenia ruchu rowerowego w Małopolsce.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowaliśmy II edycję badania ewaluacyjnego dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie.

W tym roku podobnie celem naszych działań było oszacowanie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce oraz porównanie tej liczby z wartością bazową. Przygotowaliśmy aktualizację inwentaryzacji tras i szlaków rowerowych w podziale na trasy: VeloMałopolska, szlaki rekomendowane, szlaki rowerowe PTTK oraz pozostałe trasy, a także przeprowadziliśmy własne pomiary natężenia ruchu rowerowego w wyznaczonych punktach na trasach powstałych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz dane pozyskane od innych podmiotów realizujących pomiary ruchu pozwoliły nam wyliczyć ogólną liczbę osób korzystających z tras i szlaków rowerowych.

W 2021 roku łączna liczba osób korzystających z tras rowerowych w województwie małopolskim wyniosła aż 1 414 113 osób. W bieżącym badaniu liczba ta wyniosła 1 686 886 osób, co stanowi wzrost o ponad 250 000 rowerzystów!

Zapraszamy do zapoznania się z całymi raportami końcowymi z 2022 roku (link) oraz 2021 roku (link)