Aktualności

Co w trawie piszczy?

Kielecki Obszar Funkcjonalny - podsumowanie diagnozy

| autor:

Kielecki Obszar Funkcjonalny - podsumowanie diagnozy
Opracowany dokument jest naszym kolejnym zakończonym z sukcesem projektem.

Prace realizowaliśmy na zlecenie Urzędu Gminy Kielce, a wypracowane wyniki posłużą pracom nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+/Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pracę nad Diagnozą zostały podzielone na 3 etapy. Pierwszy z nich polegał na analizie stanu obecnego. W tym celu przeprowadziliśmy analizę desk research, wyników badania ilościowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przeprowadziliśmy badanie CAWI. Drugi etap polegał na przeprowadzeniu pogłębionych analiz, w tym także identyfikacji trendów i prognoz. Zrealizowanie tego etapu było możliwe po przeprowadzeniu warsztatów diagnostycznych oraz wykonaniu pierwszej części badania Delphi.

Na ostatnim etapie prac, polegającym na wypracowaniu wniosków i podsumowaniu trendów i prognoz, przeprowadziliśmy drugą część badania Delphi oraz zorganizowaliśmy warsztaty z przedstawicielami Włodarzy gmin wchodzących w skład KOF.

Celem opracowania diagnozy w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym było przedstawienie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych determinujących rozwój Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.