Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jak wygląda sytuacja przestrzenna w Subregionie Centralnym?

| autor:

Jak wygląda sytuacja przestrzenna w Subregionie Centralnym?
Dokument ten stanowi jedną z podstaw formułowania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku.

Projekt realizowaliśmy na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Polegał on na analizie uwarunkowań wewnętrznych obszaru opracowania, zidentyfikowaniu i wskazaniu wyzwań, a także zebraniu wniosków i rekomendacji dla rozwoju.

Opracowanie dokumentu było możliwe przy wykonaniu analizy danych zastanych, badań ankietowych i wywiadów telefonicznych z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych Subregionu Centralnego. Ponadto w celu określenia wizji rozwoju przeprowadziliśmy badanie delfickie, a następnie wyniki podsumowaliśmy na konferencji-panelu eksperckim w Gliwicach.

Na potrzeby dokumentu z ekspertami wyznaczyliśmy powiązania funkcjonalne między gminami, potencjalne jednostki współpracy strategicznej oraz rekomendacje eksperckie dla czterech komponentów: funkcjonalno-przestrzennego, środowiskowego, społeczno-tożsamościowego i kooperacji gospodarczej.