Aktualności

Co w trawie piszczy?

Ochrona przyrody w lasach – jakich kompetencji do tego potrzeba?

| autor:

Ochrona przyrody w lasach – jakich kompetencji do tego potrzeba?
„Zrównoważona gospodarka leśna” to projekt prowadzony przez WWF Polska. W ramach projektu naszym zadaniem była diagnoza wiedzy i kompetencji społecznych wśród dwóch grup interesariuszy: pracowników i aktywistów organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody w lasach oraz przedstawicieli społeczności lokalnych/lokalnych liderów opinii także związanych z ochroną przyrody.

Na początku przygotowaliśmy listę wszystkich kompetencji w podziale na społeczne i organizacyjne, które powinien posiadać lider społeczny lub przedstawiciel NGO, do sprawnego prowadzenia organizacji i rozmów z innymi podmiotami. Były to takie kompetencje jak np. umiejętność komunikowania się, umiejętność autoprezentacji, asertywność czy budowanie zespołu. W kompetencjach organizacyjnych wyróżniliśmy m.in. aspekty taki jak: organizacja spotkań, efektywne poszukiwanie źródeł finansowania czy umiejętność pisania wniosków grantowych.

Po zidentyfikowaniu organizacji i przygotowaniu bazy podmiotów przesłaliśmy do nich ankietę internetową, która dotyczyła właśnie oceny poziomu powyższych kompetencji w obrębie ich jednostek. Na podstawie wstępnej analizy wyników tego badania dokonaliśmy wyboru organizacji/osób, które zaprosiliśmy do kolejnego etapu działań czyli wywiadów pogłębionych. Z organizacjami/grupami nieformalnymi przeprowadzono indywidualne rozmowy, co dopełniło obraz uzyskany z analizy ankiet. Wyniki badań ilościowych i jakościowych posłużyły do przygotowania rekomendacji, które mają posłużyć wypracowaniu programów rozwojowych. Ich zadaniem będzie podniesienie kompetencji wśród organizacji pozarządowych i liderów lokalny. Mamy nadzieje, że nasze działania przyniosą realne przełożenie na poprawę ochrony przyrody w lasach.