Aktualności

Co w trawie piszczy?

Policzyliśmy ilu rowerzystów korzysta z tras rowerowych w woj. małopolskim

| autor:

Policzyliśmy ilu rowerzystów korzysta z tras rowerowych w woj. małopolskim
Dobiegło końca badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie.

Celem naszych działań było oszacowanie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce w 2021 r. i porównanie jej z wartością bazową oraz określenie przyczyn tej zmiany. Pierwszym elementem badania było przygotowanie inwentaryzacji tras i szlaków rowerowych, w podziale na trasy: VeloMałopolska, szlaki rekomendowane, szlaki rowerowe PTTK oraz pozostałe trasy. Łączna długość wszystkich zinwentaryzowanych szlaków wyniosła 9469 km.

Kolejną częścią badania było przeprowadzenie własnych pomiarów natężenia ruchu rowerowego, przede wszystkim na trasach rowerowych powstałych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wyznaczyliśmy 82 punkty i w sierpniu oraz we wrześniu rozstawialiśmy kamery, które liczyły rowerzystów. Na podstawie tych pomiarów oraz danych pozyskanych od innych podmiotów, które również prowadzą pomiary ruchu obliczyliśmy łączną liczbę osób korzystających z tras i szlaków rowerowych w województwie małopolskim – wyniosła ona 1 414 113 osób!

Wyniki naszych badań pozwoliły określić przyczyny ponad 3-krotnego wzrostu liczby rowerzystów, ale także potencjalne problemy i bariery związane z realizacją projektów dot. budowy nowych tras/szlaków rowerowych oraz rekomendacje dalszych działań.