Aktualności

Co w trawie piszczy?

Spotkania z mieszkańcami i użytkownikami krakowskiego Kazimierza

| autor:

Spotkania z mieszkańcami i użytkownikami krakowskiego Kazimierza
W drugiej połowie sierpnia przeprowadzaliśmy projekt mający na celu poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie określenia funkcji i sposobu zagospodarowania wybranych obszarów objętych inicjatywą pn. Klimatyczny Kwartał.

Badanie dotyczyło dwóch wybranych terenów:

  • ulicy Miodowej, ulicy Starowiślnej, ulicy Szerokiej wraz z otaczającym obszarem,
  • Placu Wolnica, Placu Nowego i ulicy Krakowskiej wraz z otaczającym obszarem.

Było skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców z całego Krakowa, a szczególnie do tych z wyznaczonego obszaru Kazimierza i fragmentu Grzegórzek. Badanie było częścią szerszego projektu - Klimatycznego Kwartału, który „zakłada zintegrowanie zmian infrastrukturalnych obszaru Kazimierza i Grzegórzek tak, aby mieszkańcy mieli silniejszy wpływ na kształt swojej dzielnicy. Projekt ma również umożliwić realizowanie potrzeb życiowych mieszkańców tego rejonu na zasadzie tzw. miasta 15-minutowego – w bezpośrednim sąsiedztwie i bez konieczności zbędnych podróży”.

Łącznie przeprowadziliśmy 8 spotkań – dla obu obszarów w 4 grupach wiekowych (18-24, 25-40, 41-64, 65 i powyżej), w formie spotkań fokusowych online. Pytaliśmy uczestników o mocne i słabe strony tego terenu, jakie miejsca uważają za szczególnie ważne i co w nim lubią. W dalszej części rozmawialiśmy również zagospodarowaniu przestrzennym obszarów w kategoriach: usług i funkcjonalności obszaru, małej architektury, zieleni oraz dostępności transportowej. W spotkaniach wzięło udział 80 osób. Wyniki badań posłużyły do sformułowania rekomendacji dalszych działań na terenie Kazimierza i fragmentu Grzegórzek.