Aktualności

Co w trawie piszczy?

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej MOF Olsztyna

| autor:

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej MOF Olsztyna
Jednym z elementów zmian, jakie zachodzą w ramach prowadzonej reformy systemu zarządzania rozwojem Polski jest zwiększenie powiązania planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym. Dlatego też jednym z elementów tworzonych strategii rozwoju będą modele struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin czy też obszarów funkcjonalnych. Model ma być ramą dla prowadzenia procesów rozwojowych na danym terytorium przez różnych interesariuszy i ma stanowić bazę do rozmieszczania np. inwestycji strategicznych.

W okresie kwiecień-lipiec 2021 pracowaliśmy nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Prace nad nim podzielone były na kilka etapów. Pierwszy z nich dotyczył przygotowania diagnozy sytuacji funkcjonalno-przestrzennej MOF Olsztyna. W celu opracowania diagnozy, poza analizą desk research, przeprowadzone zostały wizje lokalne oraz indywidualne wywiady pogłębione. Jednym z elementów prac w ramach I etapu zamówienia było również przeprowadzenie analizy scenariuszowej określającej trendy rozwojowe występujące na terytorium MOF Olsztyna, w tym potencjalne zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Do jej wykonania posłużyło badanie Delphi.

Drugim etapem projektu było stworzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, który przedstawia długookresową strategiczną wizję rozwoju MOF Olsztyna wynikającą z uwarunkowań przestrzennych, trendów rozwojowych oraz kierunków zmian jakie mogą zaistnieć w wyniku realizacji strategii. Na tym etapie przeprowadzono liczne analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzia GIS. Ostatnim głównym etapem projektu było opracowanie ustaleń  i  rekomendacji wynikających z modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.