Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jaki jest Kielecki Obszar Funkcjonalny?

| autor:

Jaki jest Kielecki Obszar  Funkcjonalny?
Opracowujemy dokument diagnostyczny pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”. Diagnoza jest sporządzana na potrzeby Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ / Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, na którego zlecenie opracowywany jest dokument, wchodzą następujący interesariusze: Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Górno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Piekoszów, Gmina Nowiny, Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk oraz Miasto i Gmina Pierzchnica.

Celem opracowania dokumentu diagnostycznego będzie przygotowanie wniosków, które posłużą jako baza do planowania rozwoju obszaru, wzmocnienia istniejącej współpracy partnerów oraz do utrwalenia potencjału rozwojowego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dokument będzie składał się z analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, w której zawarte będą kierunki i prognozy rozwojowe. Do ich opracowania wykorzystane zostaną wyniki badań ilościowych i jakościowych.

Pierwsza część Diagnozy będzie zawierać analizę dokumentów mających na celu zachowanie spójności z dokumentami międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi. Drugi etap to analiza danych statystycznych oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców, które posłuży do wypracowania wniosków. Następnie przeprowadzone zostaną warsztaty diagnostyczne ze środowiskami lokalnymi i omówione zostaną wnioski opracowane w poprzednich etapach. Główną częścią diagnozy będzie opracowanie głównych trendów, barier i potencjałów rozwojowych oraz ocena dotychczasowych kierunków rozwoju. Ważnym elementem w diagnozie będzie analiza SWOT oraz analiza porównawcza KOF do podobnych obszarów funkcjonalnych w Polsce.