Aktualności

Co w trawie piszczy?

Wyzwania dla rozwoju przestrzennego

| autor:

Wyzwania dla rozwoju przestrzennego
Przystępujemy do sporządzenia dokumentu diagnostycznego sytuacji przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Wnioski z diagnozy będą jedną z podstaw formułowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla obszaru Subregionu na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku. Będzie to wspólna strategia rozwoju gmin wchodzących w skład Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie ich terytorium.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego to stowarzyszenie zrzeszające 81 gmin i powiatów o silnych powiązaniach funkcjonalnych z miastem wojewódzkim Katowice. Zostało ono powołane dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.

Celem diagnozy będzie opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie sytuacji przestrzennej stanowiąc jeden z elementów przygotowania do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz sposobu podejścia do działań zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu rozwojowego dla Subregionu Centralnego, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań w poszczególnych podregionach.

Pierwszym etapem prac było stworzenie raportu metodologicznego wskazującego na sposób pracy nad Diagnozą. Kolejne prace zostały podzielone na kilka etapów. Dokument diagnostyczny będzie zawierał analizę uwarunkowań wewnętrznych, identyfikację i wskazanie wyzwań rozwojowych, w tym także wskazanie obszarów funkcjonalnych i obszarów strategicznej interwencji, analizę dokumentów na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Całość zostanie zwieńczona wnioskami, które będą kluczowym elementem służącym opracowaniu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030.