Aktualności

Co w trawie piszczy?

Kompleksowe opracowania w sferze społecznej dla Powiatu Krakowskiego

| autor:

Kompleksowe opracowania w sferze społecznej dla Powiatu Krakowskiego
W listopadzie 2020 roku Rada Powiatu uchwaliła Strategię Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2021-2023 „Powiat Krakowski 2030”. To najważniejszy dokument służący do prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Jak sama nazwa wskazuje jego zadaniem jest ustalanie priorytetów, stanowi on drogowskaz do podejmowanych działań. Dlatego też, aby Strategia mogła zostać wcielona w życie konieczne jest opracowanie dokumentów uszczegółowiających, które będą zawierały konkretne działania w danym obszarze funkcjonowania powiatu.

W związku z tym władze Powiatu Krakowskiego w pierwszej kolejności postanowiły zająć się kwestiami społecznymi. Nasza firma odpowiedzialna jest za przygotowanie trzech dokumentów w tym zakresie:

  • Strategia Rozwiązywana Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026
  • Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026
  • Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026.

W pierwszej kolejności, naszym zdaniem będzie przygotowanie diagnozy, która pozwoli na zidentyfikowanie problemów w sferze społecznej, a także potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób wymagających wsparcia jak kobiety w ciąży czy dzieci w pieczy zastępczej. Diagnoza pozwoli również na przeanalizowanie sytuacji osób starszych i określenie form wsparcia niezbędnego dla tej grupy społecznej.

Szczególnie wrażliwym, jeśli chodzi o pozyskanie informacji, będzie obszar przemocy w rodzinie, nie mniej jednak niezwykle istotne jest określnie skali problemu w powiecie i zaplanowanie odpowiednich działań mających za zdanie zapobieganie tego typu sytuacjom.

Biorąc pod uwagę charakter informacji, które konieczne będą do uwzględnia w Strategii i Programach, poza analizą źródeł zastanych przeprowadzone będą warsztaty z ekspertami w zakresie pomocy społecznej z Powiatu Krakowskiego tworzącymi Zespół ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Cieszymy się na możliwość współpracy w tym zakresie i mamy nadzieję, że wypracowane dokumenty pozwolą na planowanie działań odpowiadających potrzebom ich odbiorców.