Aktualności

Co w trawie piszczy?

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina już gotowy!

| autor:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina już gotowy!
Zakończyliśmy prace nad stworzeniem Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 2004 roku wspierane są transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu tych trzech państw. Duże znaczenie w tym zakresie ma współpraca i partnerstwo różnych instytucji z poszczególnych krajów.

Jednym z pierwszych naszych działań podjętych w celu stworzenia Programu Współpracy Transgranicznej, o którym już informowaliśmy, było wykonanie prac analitycznych i zdiagnozowanie głównych problemów zachodzących na obszarze wsparcia. W celu pogłębienia informacji uzyskanych na podstawie analizy źródeł zastanych (desk research) zorganizowaliśmy również warsztaty w poszczególnych województwach (w Polsce) oraz obwodach (na Białorusi i Ukrainie).

Przygotowana analiza SWOT/TOWS oraz drzewo problemów dla poszczególnych obszarów tematycznych stanowiło podstawę do  opracowania drzewa celów. Umożliwiło to stworzenie z Grupą Roboczą projektu Programu INTERREG. W programie wyznaczono pięć priorytetów:

  • środowisko,
  • zdrowie,
  • turystyka,
  • współpraca,
  • granice.

W ramach tych obszarów priorytetowych określone zostały cele szczegółowe, dla których sprecyzowano wskaźniki produktu i rezultatu oraz wskazano grupy docelowe.

Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu, a następnie uwzględnienie zgłoszonych uwag w ostatecznej wersji dokumentu. 

Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tak ważnym projekcie i trzymamy kciuki za zatwierdzenie Programu przez Unię Europejską.