Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jak będzie wyglądał powiat krakowski w 2030 roku?

| autor:

Jak będzie wyglądał powiat krakowski w 2030 roku?
Strategia, zarówno instytucji jak i jednostki samorządu terytorialnego, wytycza drogę zakładającą przejście od sytuacji obecnej do projektowanej. Bez niej trudno jest planować przyszłość, dlatego władze powiatu krakowskiego podjęły decyzję o opracowaniu tego dokumentu.

Przygotowanie strategii to niezwykle złożony proces i ważny jest w nim udział interesariuszy z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. W pracach nad dokumentem wzięło udział aż 17 zespołów tematycznych reprezentujących różne grupy społeczne.

Pierwszym etapem opracowania Strategii była analiza stanu obecnego, czyli opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu krakowskiego. Po zebraniu odpowiednego materiału analitycznego  i przeprowadzeniu warsztatów z zespołami roboczymi możliwe było określnie potencjału powiatu krakowskiego – znalezienie mocnych i słabych stron.

Ta analiza pozwoliła na  wypracowanie najistotniejszej części Strategii, jaką jest określenie misji i wizji powiatu w 2030 r., a następnie celów strategicznych i operacyjnych służących jej realizacji.

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030” to istotny dokument wpierający rozwój powiatu m.in. w obszarze gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym i społecznym. Będzie stanowił ważny punkt odniesienia dla działań wspierających proces pełnego wykorzystania potencjału powiatu.

W listopadzie 2020 roku Rada Powiatu uchwaliła Strategię Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2021-2023 „Powiat Krakowski 2030”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.