Aktualności

Co w trawie piszczy?

Przeprowadzamy ewaluację działań rewitalizacyjnych w Małopolsce

| autor:

Przeprowadzamy ewaluację działań rewitalizacyjnych w Małopolsce
Przeprowadzenie ewaluacji projektów związanych z rewitalizacją to niezwykle złożony proces, ale jednocześnie to jeden z pierwszych realizowanych tego typu projektów w Polsce.

Badanie realizowane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jego  celem jest  zweryfikowanie, czy działania podjęte w ramach interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w realny sposób przyczyniły się do ograniczenia problemów społecznych na obszarach wymagających wsparcia. Ponadto ewaluacja pozwoli określić stopień realizacji założonych celów.

Projekt będziemy realizować przy wykorzystaniu różnorodnych technik badawczych. Po pierwsze opracowana zostanie analiza danych zastanych, następnie planujemy realizację badań ankietowych, a także przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz wywiadów telefonicznych. Ponadto porozmawiamy z ekspertami w dziedzinie rewitalizacji podczas panelu ekspertów. Istotnym elementem projektu będzie również przeprowadzenie wizji lokalnych w wybranych gminach województwa małopolskiego oraz wykonanie analizy porównawczej procesów i narzędzi realizacji rewitalizacji w innych województwach w Polsce.

Na podstawie zebranych wyników zostaną wypracowane rekomendacje dla przyszłych działań rewitalizacyjnych w województwie małopolskim, skoncentrowanych na uzyskaniu możliwie najlepszych efektów.

Nie możemy doczekać się realizacji tego złożonego, a jednocześnie niezwykle interesującego projektu. Wyczekujcie pierwszych wniosków!