Aktualności

Co w trawie piszczy?

Warsztaty diagnostyczne INTERREG 2021-2027 Polska - Rosja

| autor:

Warsztaty diagnostyczne INTERREG 2021-2027 Polska - Rosja
W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja od 2004 roku jest wspierany i promowany zintegrowany rozwój regionalny na obszarach sąsiadujących regionów przygranicznych, w tym regionów na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Pierwszy etap naszych działań, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027, dotyczył przeprowadzenia prac analitycznych oraz zdiagnozowania głównych problemów, które występują na obszarze wsparcia. Analizą zostały objęte zagadnienia dotyczące gospodarki i innowacyjności, środowiska i jego ochrony, społeczeństwa i kultury, bezpieczeństwa oraz mobilności.  

Poza przeprowadzoną analizą źródeł zastanych (desk research), zorganizowaliśmy również warsztaty diagnostyczne. Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 odbyły się one w formie on-line. Do uczestnictwa w warsztatach zaprosiliśmy beneficjentów Programu, tj. przedstawicieli podmiotów z obszaru objętego wsparciem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Byli to m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, pracownicy służb publicznych, instytucji kultury oraz placówek ochrony zdrowia.

Ocena zgromadzonych danych zastanych oraz danych jakościowych uzyskanych podczas warsztatów umożliwiły nam przygotowanie analizy SWOT/TOWS, a następnie wykonanie drzewa problemów i celów dla poszczególnych obszarów tematycznych.

Przed nami kolejne etapy przygotowywania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027. Trzymajcie kciuki za dalszy rozwój projektu.