Aktualności

Co w trawie piszczy?

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027

| autor:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027
To już drugi program INTERREG, nad którym będziemy pracować na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Polska i Rosja od 2004 roku uczestniczą we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Działania  w tym zakresie realizowane są na pograniczu Polski i Rosji. Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje wybrane powiaty województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, natomiast po stronie rosyjskiej – obwód kaliningradzki.

Głównymi celami programu współpracy transgranicznej jest wspieranie i promowanie zintegrowanego rozwoju regionalnego na obszarach sąsiadujących regionów przygranicznych w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Pierwszym etapem naszych prac nad dokumentem będzie przygotowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia wraz z analizą SWOT/TOWS. Na tej podstawie opracowane zostanie drzewo problemów,  a następnie drzewo celów. W drugim etapie prac, we współpracy z Grupą Roboczą, przygotujemy projekt Programu, którego głównym elementem będzie określenie wyzwań rozwojowych w zakresie polityk Interreg oraz wskazanie kwestii priorytetowych Programu. Następnie opracowane zostaną cele oraz planowane do realizacji rodzaje działań, stanowiące ich uszczegółowienie. Trzeci, ostatni, etap prac obejmuje przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przeanalizowanie i uwzględnienie uwag z nich wynikających.

Cieszy nas możliwość udziału w kolejnym międzynarodowym projekcie. O efektach naszych działań będziemy informować na bieżąco.