Aktualności

Co w trawie piszczy?

Program komunikacji społecznej dla Wód Polskich

| autor:

Program komunikacji społecznej dla Wód Polskich
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Zadaniem tej instytucji jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą. W tym celu Wody Polskie realizują inwestycje o różnym stopniu złożoności. Bardzo dużym i jednocześnie znaczącym przedsięwzięciem jest budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

W założeniach ta inwestycja ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Wisły, uruchomienia drogi wodnej o wysokich parametrach technicznych, a także stworzenia podstawy do rozwoju turystyki wodnej i możliwości zagospodarowania turystycznego.

W przypadku tak złożonej inwestycji ważne jest prowadzenie rzetelnej komunikacji społecznej, lecz zanim to nastąpi konieczne jest opracowanie programu zgodnie, z którym działania informacyjno-komunikacyjne będą prowadzone. Nasza firma była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji i harmonogramu działań z zakresu komunikacji społecznej wspierających proces inwestycyjny tego zadania. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu konieczne było sporządzenie analizy otoczenia oraz analizy interesariuszy, bez których niemożliwe było zaprojektowanie odpowiednich przedsięwzięć w zakresie komunikacji. Ponadto ważne jest przewidzenie ryzyk, jakie mogą się w tym aspekcie pojawić, dlatego też koncepcja zawiera zagadnienia związane z komunikacją kryzysową.

To tylko niektóre aspekty, które razem z celami komunikacji i sposobami ich wdrażania znalazły się w opracowanym przez nas Programie komunikacji społecznej wspierającym proces inwestycyjny  pn. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.