Aktualności

Co w trawie piszczy?

Pracujemy nad wzmocnieniem współpracy między Polską, Białorusią i Ukrainą

| autor:

Pracujemy nad wzmocnieniem współpracy między Polską, Białorusią i Ukrainą
Jesteśmy na pierwszym etapie realizacji projektu - sporządzamy analizę społeczno-gospodarczą obszaru wsparcia wraz z analizą SWOT, która jest kluczowa przy realizacji kolejnych kroków.

W  ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 2004 roku wspierane są transgraniczne procesy rozwojowe poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Realizowane działania przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Jednym z pierwszych działań podjętych w celu stworzenia Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG na lata 2021-2027 pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą jest wykonanie prac analitycznych i zdiagnozowanie głównych problemów zachodzących na obszarze wsparcia. Analizą objęliśmy zagadnienia tematyczne związane z gospodarką, sprawami społecznymi, usługami publicznymi, kulturą, środowiskiem, infrastrukturą czy cyfryzacją. Przy pozyskiwaniu danych dołożyliśmy wszelkich starań by zapewnić ich porównywalność dla polskiej, białoruskiej i ukraińskiej części obszaru wsparcia.

W celu pogłębienia informacji uzyskanych na podstawie analizy źródeł zastanych (desk research) zorganizowaliśmy również warsztaty w poszczególnych województwach (w Polsce) oraz obwodach (na Białorusi i Ukrainie). Zaprosiliśmy na nie zarówno obecnych jak i potencjalnych beneficjentów m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych, placówek ochrony zdrowia, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, pracowników służb publicznych i podmiotów zajmujących się ochroną terenów przyrodniczo cennych. Dzięki ich opiniom możliwe było pozyskanie dodatkowych informacji o charakterze jakościowym dotyczących obszaru wsparcia.

Zgromadzone na podstawie analizy danych zastanych oraz warsztatów informacje umożliwiły nam przygotowanie analizy SWOT/TOWS, a następnie wykonanie drzewa problemów dla poszczególnych obszarów tematycznych. Ostatnim elementem działań analitycznych było przygotowanie drzewa celów.

Trzymajcie kciuki za dalszy rozwój projektu!