Aktualności

Co w trawie piszczy?

Przyglądamy się miastu Żyrardów pod kątem zagospodarowania przestrzennego

| autor:

Przyglądamy się miastu Żyrardów pod kątem zagospodarowania przestrzennego
Podsumowujemy zakończone prace nad częścią diagnostyczną, w sferze funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkoznawczej. Powstały one w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” i posłużyły do kompleksowego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Najpierw przedstawiliśmy uwarunkowania Żyrardowa na tle innych miast i określiliśmy jego mocne i słabe strony. Uwaga została poświęcona najbardziej uwydatniającym się cechom specyficznym dla Żyrardowa -  infrastrukturze mieszkaniowej, dostępności do infrastruktury technicznej oraz zabytkom. Żyrardów na tle innych miast odznaczał się dużą dostępność do mieszkań oraz znaczną liczbą zabytków  świadczącą o bogactwie kulturalnym. Standard lokali i dostępność do odpowiedniej infrastruktury technicznej  wypadał jednak gorzej niż w porównywanych miastach, a obecność obiektów zabytkowych niesie ze sobą konieczność zwiększenia nakładów na ich utrzymanie i renowację.

Kolejna część diagnozy miała posłużyć do wyznaczenia obszaru rewitalizacji – kluczowymi zatem były zjawiska kryzysowe oraz wyznaczenie obszaru koncentracji tych negatywnych zjawisk. Poza sferą funkcjonalno-przestrzenną  oraz techniczną i zabytkoznawczą uwzględniono też sferę środowiskową i sferę społeczną. Ostatecznie swoim zasięgiem obszar rewitalizacji obejmuje centralny obszar miasta i w całości zawiera tereny Osady Fabrycznej – układu urbanistycznego o statucie Pomnika Historii.

Ten wpis obszarowy to również powód, dla którego szczególnie ważne okazało się wykonanie diagnozy technicznej i zabytkoznawczej dla Gminnego Programu Rewitalizacji. Zabudowa Żyrardowa pochodzi głównie sprzed 1914 roku i stanowi ponad ¼ budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Układ, poszczególne obiekty i zieleń towarzysząca Osadzie Fabrycznej tworzą miejsce, uważane za szczególnie dobrze zachowany przykład miasta przemysłowego przełomu XIX i XX wieku w Europie. Zatem by zadbać o stworzenie adekwatnych rekomendacji wykonaliśmy m.in. inwentaryzację obiektów budowlanych podzieloną na dwie grupy: o ogólnym i większym stopniu szczegółowości oraz katalog stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonaliśmy szereg zadań, by zebrać potrzebne informacje- przeprowadziliśmy wizje lokalne, spacery badawcze, rozmowy z mieszkańcami, otworzyliśmy mobilne punkty konsultacyjne. Wykonaliśmy również inwentaryzację zabudowy i przestrzeni oraz badania ankietowe wśród mieszkańców.

Celem opracowania było dostarczanie niezbędnej wiedzy do właściwego wykonania  GPR, nad którym prace trwają.