Aktualności

Co w trawie piszczy?

LPR Gminy Sokółka zaakceptowany

| autor:

LPR Gminy Sokółka zaakceptowany
Jeden z budynków przewidzianych do modernizacji w ramach LPR
Gmina Sokółka, dla której pracowaliśmy w okresie luty-wrzesień 2018 r., jest jedną z 18 gmin województwa podlaskiego, których programy rewitalizacji zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnych Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020*.

Dzięki temu, gmina Sokółka zyskała szansę na realizację wielu ciekawych projektów, które pomogą poprawić warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także pozytywnie wpłyną na estetykę i jakość zagospodarowania przestrzennego tego terenu. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Sokółka zaplanowano zarówno działania związane z aktywizacja zawodową bezrobotnych jak również zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Nowe funkcje mogą zyskać dotychczas opuszczone budynki, które dzięki podjętym pracom modernizacyjnym będą służyć mieszkańcom. Mieszkańcy zyskają także nowe przestrzenie i tereny zielone do spędzania czasu wolnego i integracji.

Wszystkie zaplanowane działania stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w czasie opracowywania diagnozy problemy. Zarówno informacje o występujących problemach jak i możliwościach im przeciwdziałania były zbierane w czasie prowadzonych konsultacji społecznych. Gmina Sokółka postawiła na aktywne włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji, dlatego też w ramach opracowywania dokumentu przeprowadzaliśmy wiele działań partycypacyjnych:

  • spacery badawcze,
  • wywiady grupowe i indywidualne,
  • debata publiczna dotycząca wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,
  • badanie ankietowe pogłębiające charakterystykę obszaru rewitalizacji,
  • warsztaty z interesariuszami i kawiarenki obywatelskie,
  • plenerowe wydarzenie z udziałem mieszkańców. 

 *stan na 13.02.2018  r.