Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka

Klient: Urząd Miejski w Sokółce

Lokalizacja: Sokółka, woj. podlaskie

Zakres prac: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem działań partycypacyjnych.

Harmonogram: 02-12.2017

W ramach projektu opracowana została kompleksowa diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Na jej podstawie określone zostały cele i kierunki działań oraz projekty służące przeciwdziałaniu problemów zidentyfikowanych na etapie diagnozy. Dokument określa również systemy wdrażania, monitorowania, ewaluacji i zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

Prace nad dokumentem prowadzone były w sposób uspołeczniony, w jego tworzenie zostali włączeni zarówno mieszkańcy jak i inne podmioty działające na terenie gminy. W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania partycypacyjne: spacery badawcze, wywiady grupowe (FGI), wywiady indywidualne (IDI), debata publiczna dotycząca wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, badanie ankietowe pogłębiające charakterystykę obszaru rewitalizacji, warsztaty z interesariuszami, kawiarenki obywatelskie, plenerowe wydarzenie z udziałem mieszkańców w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zobacz co działo się w projekcie: