Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Program komunikacji społecznej

Klient: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Harmonogram: 04-06.2020

Opracowanie Programu komunikacji społecznej wspierający proces inwestycyjny pn. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

Przedmiot zamówienia obejmował:

 • przygotowanie analizy sytuacji wyjściowej
 • wskazanie grup docelowych na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i europejskim na macierzy Johansona i Scholesa
 • zdefiniowanie władz lokalnych, poznania oczekiwań i nastawienia do inwestycji,
 • zdefiniowanie mediów europejskich, ogólnopolskich, jak i lokalnych, przeanalizowania najlepszych kanałów dystrybucji,
 • opracowanie metodyki budowy relacji z mediami,
 • przygotowanie Key messages,
 • przygotowanie analizy organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska,
 • przygotowanie analizy problemów i określanie potencjalnych ognisk kryzysu,
 • rekomendowanie narzędzi komunikacji medialnej,
 • prowadzenie działań osłonowych całego procesu inwestycyjnego,
 • przedstawienia działań medialnych,
 • przeprowadzanie analizy opłacalności planowanych działań,
 • ustanowienie narracyjnych i długoterminowych celów,
 • zbudowanie i zarządzanie postrzeganiem publicznym i zrozumieniem projektu,
 • stworzenie skoordynowanego podejścia do komunikacji,
 • zrealizowanie celów projektu, promowania możliwości i łagodzenia możliwych zagrożeń,
 • budowania szerokiego poparcia dla projektu,
 • eliminacja fałszywych i niekompletnych komunikatów z debaty publicznej,
 • wspieranie długoterminowego dialogu publicznego między zainteresowanymi grupami,
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • zmniejszenie obaw dotyczących negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • kształtowanie wizerunku inwestycji jako przyjaznej środowisku,
 • przeprowadzenie analizy potencjalnego ryzyka/zagrożeń oraz zaproponowania działań zapobiegawczych lub naprawczych,
 • zestawienie głównych założeń oraz opisu koncepcji,
 • opis sposobu realizacji celów komunikacyjnych,
 • stworzenie harmonogramu realizacji poszczególnych działań.

Dokument zawiera część diagnostyczną składającą się z:

 • analizy otoczenia,
 • analizy SWOT,
 • analizy ryzykę
 • analizy mediów.

Na tej podstawie opracowane zostały:

 • główne założenia i koncepcja realizacji działań komunikacyjnych,
 • wytyczne i podejście do komunikacji kryzysowej,
 • cele komunikacji społecznej i sposoby ich realizacji. 


Zobacz co działo się w projekcie: