Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Wpływ działań rewitalizacyjnych na ograniczenie problemów społecznych

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lokalizacja: województwo małopolskie

Zakres prac: ​Wykonanie badania ewaluacyjnego: „Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11. osi priorytetowej Regionalnego Program

Harmonogram: 07-12.2020

W projekcie zastosowano m.in. następujące techniki i metody badawcze:

  • analiza danych zastanych
  • analiza ekonometryczna oparta na metodzie SPSM
  • telefoniczne wywiady pogłębione (TDI)
  • wywiady pogłębione
  • internetowe badanie ankietowe (CAWI)
  • benchmarking
  • studia przypadków.

Zobacz co działo się w projekcie: