Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej dla OR w Żyrardowie

Klient: Miasto Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Harmonogram: 06.2017-01.2019

Opracowanie części diagnostycznej opartej na analizie danych zastanych, badaniach ilościowych i jakościowych na potrzeby przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym:

a) diagnozy społecznej, gospodarczej oraz ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych miasta w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego/obszaru rewitalizacji;
b) pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji w poszczególnych sferach. 

Zadanie realizowane było  w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

W ramach projektu zastosowano m.in. następujące metody badawcze: 

 • analiza danych zastanych (desk research)
 • badanie PAPI wśród mieszkańców
 • badanie PAPI przeprowadzone wśród przedsiębiorców
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • spacery badawcze
 • rozmowy podczas Mobilnego Punktu Konsultacyjnego
 • inwentaryzacja organizacji pozarządowych za pomocą formularzy ankietowych wypełnianych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • panel ekspertów
 • inwentaryzacja terenowa.


  Zobacz co działo się w projekcie: