Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Opracowanie diagnozy w sferze funkcjonalno-przestrzennej i technicznej

Klient: Miasto Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Harmonogram: 08.2017-12.2019

Opracowanie części diagnostycznej, w sferze funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkoznawczej Miasta Żyrardowa,  opartej na analizie danych zastanych, badaniach ilościowych i jakościowych na potrzeby przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym:

 • diagnozy funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkoznawczej miasta w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego/obszaru rewitalizacji;
 • pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji w poszczególnych sferach.

W pracy nad diagnozą zastosowane zostały następujące metody badawcze:

 • Badania w terenie m.in. inwentaryzacje terenu, obiektów
 • Spacery badawcze
 • Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI)
 • Wywiady indywidualne i grupowe
 • Analiza źródeł kartograficznych – ortofotomapy oraz graficznych – dostępne materiały graficzne (np. zdjęcia, grafiki)
 • Analiza otwartych danych wektorowych np. z portalu openstreetmap.com
 • Analiza literatury fachowej odnoszącej się do poszczególnych elementów opracowania
 • Analiza dokumentów prawnych i literatury fachowej
 • Analiza źródeł kartograficznych
 • Wybrane analizy przestrzenne np. dostępność przestrzenna do komunikacji zbiorowej, wykonane w oprogramowaniu wykorzystującym systemy informacji przestrzennej.

Zobacz co działo się w projekcie: